Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beauty en Pedicure salon Monavi verwerkt van haar klanten. Indien u klant wordt van Beauty en Pedicure salon Monavi, of om een andere reden persoonsgegevens aan Beauty en Pedicure salon Monavi verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: Beauty en Pedicure salon Monavi. De salon is bereikbaar via: telefoon: 06-34956844 of e-mail: info@monavi.nl

2. Welke gegevens verwerkt Beauty en Pedicure salon Monavi en met welk doel
Beauty en Pedicure salon Monavi verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.

2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard.
a. Voor- en achternaam
b. Geboortedatum
c. Adresgegevens
d. Telefoonnummer en e-mailadres
e. Intakeformulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens
f. Productgebruik tijdens gegeven behandeling en thuisgebruik
g. Betalingen

2.2. Beauty en Pedicure salon Monavi verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:
• Contact over te maken afspraken en de annulering van afspraken
• Bevestiging van afspraken
• het reageren op uw bestelling, (aan)vraag en/of boeking.

b. Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen te monitoren c. De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat d. Beauty en Pedicure salon Monavi is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst

2.3. Informatie verstrekking aan derden:
Beauty en Pedicure salon Monavi verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3. Niet- persoonlijke informatie
Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet- persoonlijke aard. (bv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina’s die u heeft bekeken). Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren en te verbeteren.

4. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden
Beauty en Pedicure salon Monavi is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van Beauty en Pedicure salon Monavi terecht kwam via de website van een derde.

5. Bewaartermijnen
Beauty en Pedicure salon Monavi verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. De persoonsgegevens worden dan binnen 2 weken vernietigd. Als u 3 maanden Beauty en Pedicure salon Monavi niet hebt bezocht, worden uw gegevens automatisch verwijderd.

6. Beveiligingsmaatregelen
Beauty en Pedicure salon Monavi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@monavi.nl

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beauty en Pedicure salon Monavi. En u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@monavi.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Beauty en Pedicure salon Monavi wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Wijzigingen Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd.
De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.
Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken .